Śrem

Śrem

Podstawowe informacje i atrybuty gminy Śrem


DANE OGÓLNE

 • Powierzchnia: 206,19 km2
 • Ludność 40 094 (stan na 28.04.2022 r. wg  UM Śrem  )

Miasto: 26 972
Wieś: 13 122

 • Stopa bezrobocia w powiecie śremskim na kwiecień 2022 r.  – 2,1 %

GOSPODARKA KOMUNALNA     


 • Korzystający z instalacji wodociągowej – 99,9% ludności
 • Korzystając z instalacji kanalizacyjnej - 97% ludności
 • Korzystając z instalacji gazowej - 90% ludności

EDUKACJA

 Liczba placówek:

 • Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach   27
 • Szkoły podstawowe    13
 • Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe    3
 • Ponadgimnazjalne szkoły techniczne    3
 • Ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące    2
 • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych    2

Kierunki, w jakich kształcą szkoły średnie:


Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Wybickiego, Śrem

 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik logistyk
 • technik handlowiec
 • zawód sprzedawca

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Zespół Szkół Technicznych, ul. Staszica 3, Śrem

Liceum Ogólnokształcące
 • kierunek policyjny
 • kierunek strażacko-ratowniczy

Technikum

 • technik elektronik elektroniczny żołnierz
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik organizacji reklamy
 • technik teleinformatyk
 • technik geodeta
 • technik elektryk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • drukarz
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • monter mechatronik
 • modelarz odlewniczy
 • operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Szkoła policealna

 • technik ochrony fizycznej osób i mienia


Zespół Szkół Politechnicznych, u. ks. J. Popiełuszki 31, Śrem

 • technik budownictwa  
 • technik żywienia i usług gastronomicznych               
 • technik usług fryzjerskich       
 • technik obsługi turystycznej    
 • technik pojazdów samochodowych    
 • technik mechanik    
 • technik technologii odzieży    
 • technik gazownictwa    


Zasadnicza Szkoła Zawodowa – w każdym zawodzie

najbardziej popularne zawody: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz, krawiec, fryzjer, kucharz, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, zdun, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, lakiernik, blacharz, kowal, cukiernik, kominiarz. A także w każdym innym zawodzie, jeżeli jest zawarta umowa z zakładem pracy.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


GOSPODARKA

(dane GUS na dzień 31.12.2015 r.)
 • podmioty gospodarki narodowej ogółem  4 835
 • sektor publiczny - ogółem      123
 • sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 78
 • sektor publiczny - spółki handlowe 10
 • sektor prywatny - ogółem      4 684
 • sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3 693
 • sektor prywatny - spółki handlowe 292
 • sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego   60
 • sektor prywatny - spółdzielnie        25
 • sektor prywatny - fundacje    11
 • sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne    92


ATRYBUTY GMINY ŚREM

Położenie, ogólne warunki życia:

 • Korzystne położenie w Metropolii Poznań
 • Optymalna wielkość miasta, w którym mieszka się spokojnie i wygodnie 
 • Liczne atrakcje przyrodnicze – rzeka Warta, jeziora, lasy
 • Widoczny rozwój gminy - nowe osiedla i zakłady pracy, nowe inwestycje komunalne

Zagospodarowanie przestrzenne:

 • Dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową
 • Umiarkowana intensywność zabudowy
 • Znaczne pokrycie gminy terenami zielonymi

Drogi i komunikacja:

 • Dobry stan dróg 
 • Obwodnica miasta
 • Bezpłatna komunikacja miejska

Infrastruktura techniczna:

 • Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy
 • Optymalne zasoby dostawców innych mediów: ciepło i solary (PEC), energia (nowy GPZ), telekomunikacja, Internet

Kultura:

 • Bogata oferta kulturalna (ośrodek kultury, biblioteka, kino, muzeum)
 • Organizacja imprez dla różnych grup docelowych
 • Potencjał inicjatyw kulturalnych wśród lokalnej społeczności (stowarzyszenia, kluby).

 Sport, rekreacja:

 • Rozwijająca się infrastruktura sportowa, nowy basen
 • Promenada nad Wartą – miejsce rekreacji mieszkańców
 • Atrakcyjna oferta w sferze sportu i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych
 • Dobrze rozwinięty sport amatorski – duża liczba amatorów uprawiających sporty w klubach i stowarzyszeniach
 • Wysokiej rangi imprezy sportowe

 Handel, gastronomia:

 • Bogata oferta placówek spożywczych
 • Spora liczba lokali gastronomicznych
 • 4 hotele, 1 pensjonat

Zdrowie:

 • Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie
 • Duża liczba przychodni zdrowia
 • Ośrodek Reumatologiczny (specjalistyczny oddział chirurgii ręki)
 

Aktywność społeczna:

 • Duża aktywność społeczna mieszkańców
 • Znaczna liczba stowarzyszeń
 • Wiele inicjatyw oddolnych dla różnych grup wiekowych
 • Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Rozwinięta oferta dla osób starszych, m.in. Karta Seniora, Senior w ruchu

Oświata:

 • Rozwinięta sieć przedszkoli i żłobków o różnych formach prawnych
 • Znaczny potencjał oświaty - sporo różnych szkół, zróżnicowana oferta edukacyjna
 • Istnieją 3 szkoły zawodowe – zapewniają wykwalifikowaną kadrę 
 • Dużo zajęć sportowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • Dobre zabezpieczenie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej

Gospodarka:

 • Duża przedsiębiorczość mieszkańców, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż
 • Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości ze strony gminy, powiatu i urzędu pracy
 • Rozwijająca się specjalna strefa ekonomiczna
 • Silne tradycje przemysłowe
 • Napływ nowych technologii
 • Oferta terenów pod nowe inwestycje i na poszerzenie działalności istniejących firm
 • Niski poziom bezrobocia

Zarządzanie, organizacja Urzędu Miejskiego:

 • Sprawne, aktywne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w opinii mieszkańców
 • Jednostki organizacyjne Gminy  zapewniają sprawną realizację usług publicznych
 • Urząd i podległe jednostki wychodzą z licznymi inicjatywami, spotykającymi się z aprobatą społeczeństwa
 • Dobra współpraca z powiatem i z innymi gminami
 • Liczne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców oferuje  Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości: fundusze, pożyczki, pomoc w aplikacjach unijnych, szkolenia

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie

Pion Komunikacji Społecznej i Informatyzacji
Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, Polska
tel. +48 61 28 47 116

Pion Skarbu Gminy
Zespół Obsługi Inwestorów
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem, Polska
tel. +48 61 28 47 134, +48 61 28 47 135
mobile 604 586 515

urzad@srem.pl

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X