Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
portalu nieruchomosci.SREM.PL

Wstęp deklaracji dostępności

Urząd Miejski w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu interentowego nieruchomosci.srem.pl
Data publikacji strony internetowej: 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nieruchomosci.srem.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Śremie
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: 2020-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Wartecki, adrian.wartecki@urzad.srem.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 28 47 116 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna
Do budynku Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, klienci mogą wejść trzema wejściami:

  • Pierwsze wejście: prowadzące do holu głównego, zlokalizowane z prawej strony budynku, do drzwi wiodą schody.
  • Drugie wejście: dla klientów załatwiających sprawy w Pionie Edukacji i Usług Społecznych, zlokalizowane z lewej strony budynku, do drzwi wiodą schody.
  • Trzecie wejście: z windą, dla klientów niepełnosprawnych, zlokalizowane na poziomie chodnika, na lewej ścianie budynku. Korzystając z windy osoba na wózku może dostać się na wszystkie 3 piętra budynku.


Na parterze przy wejściu głównym do budynku dostępny jest korytarz oraz sala obsługi klienta. Wewnątrz budynku poprowadzone są schody. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy zlokalizowanej wewnątrz budynku na końcu korytarza.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na korytarzu po lewej stronie.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W obsłudze klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

Do budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 10 w Śremie klienci mogą wejść jednym wejściem głównym, do którego prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla niepełnosprawnych.
Obsług klientów niepełnosprawnych prowadzona na parterze.
Na parkingu obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X