Nieruchomości Mieszkaniowe

Odległości

Śrem, ul. Floriana Marciniaka 8

Drukuj Powiadom znajomego

ul. Floriana Marciniaka 8

Śrem

Termin V przetargu 15 stycznia 2024 r. godz. 11:00

Cena wywoławcza 750 000,00 zł netto

Wadium 75 000,00 zł

Termin wpłaty wadium 11 stycznia 2024 r.

Oznaczenie geodezyjne 771, 764/5

Powierzchnia nieruchomości 0.1139 ha

Numery ksiąg wieczystych PO1M/00001642/0, PO1M/00024566/0

Piąty publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8
 
nr działki powierzchnia cena wywoławcza
nieruchomości netto
wadium KW
771, 764/5 0.1139 ha 750 000,00 zł 75 000,00 zł PO1M/00001642/0
PO1M/00024566/0
 
 
 1. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (powierzchnia zabudowy 180,00 m2, kubatura 752,00 m3). W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 186,08 m2. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy (powierzchnia zabudowy 110,50 m2). Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do wojewódzkiego rejestru zabytków, a jedynie ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
 2. Warunki sprzedaży:
 • Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;
 • Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę.
 1. Piąty przetarg odbędzie się 15 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.
Wcześniejsze przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników, przeprowadzono w następujących terminach:
- pierwszy przetarg odbył się 6 marca 2023 r. o godz. 11:00;
- drugi przetarg odbył się 15 maja 2023 r. o godz. 11:00;
- trzeci przetarg odbył się 21 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00;
- czwarty przetarg odbył się 30 października 2023 r. o godz. 11:00.
 1. Warunki przetargów:
 • W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /75.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – ul. Marciniaka 8” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu);
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
 • Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT;
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
 • Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy.
 1. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej na www.otoprzetargi.pl. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
 2. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udziela pracownik Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134. Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem

umiejski@srem.pl
 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
Marcin Sawicki
tel. +48 61 28 47 134
mobile 604 586 515
 
Informacje nt. możliwości inwestycyjnych
Zespół Planowania Przestrzennego
tel. +48 61 28 47 131

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X