Nieruchomości Usługowe

Odległości

ul. Ks. Jana Kajetańczyka

Drukuj Powiadom znajomego

ul. Ks. Jana Kajetańczyka

Śrem

Numery działek 1725/20, 1725/21

Powierzchnia 2.4817 ha

Nr KW PO1M/00024983/9

Cena wywoławcza 590 000,00 zł

Termin III przetargu 19 listopada 2019 r. godz. 12:00

Termin wpłaty wadium 15 listopada 2019 r.

 
numer geodezyjny powierzchnia
nieruchomości
numer KW cena /netto/
wywoławcza
wadium
1725/20, 1725/21 2.4817 ha PO1M/00024983/9 590.000,00 zł 60.000,00 zł
 
1. Przedmiotową nieruchomość obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr 462/LI/2010 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 września 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze, zgodnie z którym teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną (symbol U i ZP).Przez działkę przebiega gazociąg DN 500 wraz ze strefą ochronną, która wynosi 38 m licząc z każdej strony od osi gazociągu.
Nieruchomość opisana w wyżej wymienionej księdze wieczystej obciążona jest prawem służebności, które nie dotyczy bezpośrednio zbywanej działki.
Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawniony w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
2. Warunki sprzedaży:
 • Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;
 • Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;

3. Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2019 r., drugi przetarg odbył się w dniu 10 września 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
4. Warunki przetargu:

 • W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /60.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – ul. Ks. Jana Kajetańczyka” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu);
 • Uczestnicy  przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej;
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
 • Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni
  od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
 • Do ceny sprzedaży ustalonej w licytacji zostanie doliczony 23% podatek VAT.
5. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej.
6. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134. Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem


 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
tel. +48 61 28 47 134
 
Informacje nt. możliwości inwestycyjnych
Zespół Planowania Przestrzennego
tel. +48 61 28 47 131

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X