Nieruchomości Rolnicze

Odległości

PYSZĄCA nieruchomość rolna, przetarg nieograniczony

Drukuj Powiadom znajomego

Konwaliowa

Pysząca

Numer działki 413

Powierzchnia 0.4132 ha

Nr KW PO1M/00036322/5

Cena wywoławcza 57 000,00 zł

Termin VI przetargu 5 listopada 2020 r. godz. 11:00

Wysokość wadium 6 000,00 zł

Termin wpłaty wadium 2 listopada 2020 r.

 
nr działki klasoużytki powierzchnia cena wywoławcza
nieruchomości
wadium KW
413 R III b – 0.2178 ha
R IV a – 0.1954 ha
0.4132 ha 57 000,00 zł 6 000,00 zł PO1M/00036322/5
 
1.       Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w I linii zabudowy,
w pośredniej części wsi Pysząca, teren nieruchomości płaski, użytkowany rolniczo
z dostępem do sieci wodociągowej i energetycznej. Kształt działki foremny, zbliżony do prostokąta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa wsi. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Księga wieczysta nieruchomości nie wykazuje obciążeń.
Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawniony
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy od 2014 r. Dzierżawcy oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo
 do pierwokupu nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów.
W przypadku nieskorzystania z prawa do pierwokupu przez dzierżawcę, nabywca wyłoniony w przetargu wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy zawartej przez gminę Śrem z możliwością wypowiedzenia tej umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, które należy złożyć dzierżawcy jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.
2.       Warunki sprzedaży:
-       Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy. W przypadku skorzystania
z prawa pierwokupu przez dzierżawcę lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, koszty notarialne umowy warunkowej ponosi nabywca wyłoniony w przetargu;
-       Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę.
3.       Szósty przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 24, (sala sesyjna) II piętro.
Wcześniejsze przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników, przeprowadzono w następujących terminach:
- pierwszy przetarg odbył się 2 października 2019 r. o godz. 12:00;
- drugi przetarg odbył się 19 listopada 2019 r. o godz. 11:00;
- trzeci przetarg odbył się 26 lutego 2020 r. o godz. 10:00;
- czwarty przetarg odbył się 14 lipca 2020 r. o godz. 10:00;
- piąty przetarg odbył się 18 września 2020 r. o godz. 10:00.
4.       Warunki przetargu:
-       W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /6.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – Pysząca” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 2 listopada 2020 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu);
-       Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
-       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
-       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
-       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
-       Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy warunkowej, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni
od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
-       Sprzedaż zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
5.       Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej.
Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134. Szczegółowych informacji
na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie
w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem

umiejski@srem.pl
 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
tel. +48 61 28 47 134
 
Informacje nt. możliwości inwestycyjnych
Zespół Planowania Przestrzennego
tel. +48 61 28 47 131

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X