Nieruchomości Rolnicze

Odległości

GAJ nieruchomość rolna, przetarg nieograniczony

Drukuj Powiadom znajomego

Gaj

Gaj

Numery działek 22/1, 22/4

Powierzchnia 0.6107 ha

Nr KW PO1M/00027054/9

Cena wywoławcza 55 000,00 zł

Termin III przetargu 26 lutego 2020 r. godz. 11:00

Wysokość wadium 6 000,00 zł

Termin wpłaty wadium 21 lutego 2020 r.

 
nr działki klasoużytki powierzchnia cena wywoławcza
nieruchomości
wadium KW
22/1
22/4
Ł IV – 0.3319 ha
Ł V – 0.0406 ha
R III a – 0.1574 ha
R III b – 0.0571 ha
R IV a – 0.0237 ha
0.6107 ha 55 000,00 zł 6 000,00 zł PO1M/00027054/9
 

 
1.       Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w I linii zabudowy, w pośredniej części wsi Gaj, teren lekko nachylony, użytkowany rolniczo z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Kształt działek foremny, zbliżony do prostokąta, mocno wydłużony. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa wsi oraz przepompownia ścieków. Działki oddziela rów melioracyjny. Przez teren działki 22/4 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Księga wieczysta nieruchomości nie wykazuje obciążeń.
Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawniony w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy od 2015 r. Dzierżawcy oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo do pierwokupu nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów.
W przypadku nieskorzystania z prawa do pierwokupu przez dzierżawcę, nabywca wyłoniony w przetargu wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy zawartej przez gminę Śrem z możliwością wypowiedzenia tej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, które należy złożyć dzierżawcy jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.
2.       Warunki sprzedaży:
-       Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu przez dzierżawcę lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, koszty notarialne umowy warunkowej ponosi nabywca wyłoniony w przetargu;
-       Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;
3.       Trzeci przetarg odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 24 (sala sesyjna), II piętro.
Wcześniejsze przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników, przeprowadzono w następujących terminach:
- pierwszy przetarg odbył się 2 października 2019 r. o godz. 12:30;
- drugi przetarg odbył się 19 listopada 2019 r. o godz. 10:30.

4.       Warunki przetargu:
-       W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /6.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – Gaj” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu);

-       Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
-       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
-       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
-       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
-       Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy  waraunkowej, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
-       Sprzedaż zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
5.       Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej.
Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134.
Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działce objętej sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem

umiejski@srem.pl
 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
tel. +48 61 28 47 134
 
Informacje nt. możliwości inwestycyjnych
Zespół Planowania Przestrzennego
tel. +48 61 28 47 131

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X