Nieruchomości Mieszkaniowe

Odległości

Bystrzek, działki budowlane

Drukuj Powiadom znajomego

Bystrzek

Bystrzek

Numer geodezyjny 50/1, 50/2

Powierzchnia nieruchomości 0.1399 ha i 0.1116 ha

Numer Księgi Wieczystej PO1M/00036322/5

Przedmiot grunt

Szóste publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Bystrzek, gmina Śrem
 
nr działki powierzchnia cena wywoławcza
nieruchomości /netto/
wadium KW
50/1 0.1399 ha 46 000,00 zł 5 000,00 zł PO1M/00036322/5
50/2 0.1116 ha 40 000,00 zł 5 000,00 zł PO1M/00036322/5
 
 
 1. Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sposób zabudowy i zagospodarowania został określony w decyzji o warunkach zabudowy przeznaczając działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przez nieruchomości przebiega napowietrzna sieć telefoniczna od strony frontowej działek.
Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawnionyw Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
 1. Warunki sprzedaży:
 • Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;
 • Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;
 1. Szóste przetargi odbędą się 9 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 24, (sala sesyjna) II piętro.
Wcześniejsze przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników, przeprowadzono w następujących terminach:
- pierwsze przetargi odbyły się 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00;
- drugie przetargi odbyły się 16 września 2020 r. o godz. 10:00;
- trzecie przetargi odbyły się 5 listopada 2020 r. o godz. 10:00;
- czwarte przetargi odbyły się 20 stycznia 2021 r. o godz. 10:00;
- piąte przetargi odbyły się 23 marca 2021 r. o godz. 10:00.
Warunki przetargów:
 • W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /5.000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – Bystrzek” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu). Jedno wadium uprawnia do udziału w każdym z przetargów. Aby nabyć dwie nieruchomości, należy wpłacić dwa wadia;
 • Uczestnicy przetargów zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej
  w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
 • Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
 • Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 1. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargach zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej.
 2. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargów udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134. Szczegółowych informacji na temat możliwości inwestycyjnych na działkach objętych sprzedażą udzielają pracownicy Zespołu Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 131.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem

umiejski@srem.pl
 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
tel. +48 61 28 47 134
 
Informacje nt. możliwości inwestycyjnych
Zespół Planowania Przestrzennego
tel. +48 61 28 47 131

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X