Nieruchomości Hale i magazyny

Odległości

lokal niemieszkalny

Drukuj Powiadom znajomego

Plac 20 Października 11

Śrem

Numer geodezyjny 916

Powierzchnia nieruchomości 531

Numer Księgi Wieczystej PO1M/00017633/9

Przedmiot lokal niemieszkalny nr 1 wraz z udziałem w gruncie

Powierzchnia użytkowa lokalu 29,07 m2

Wadium 3 000,00 zł

Termin przetargu 9 listopada 2021 r. godz. 9:00

Cena wywoławcza 20 902,00 zł

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Śremie przy ul. Plac 20 Października 11/1
 
położenie pow. działek
w m2
udział lokalu cena wywoławcza
nr KW gruntu nr działek pow. lokalu
w m2
wadium
Śrem, ul. Plac 20 Października 11/1 531 2907/86767 20 902,00 zł
PO1M/00017633/9 916 29,07 3 000,00 zł
 
 
1.   Lokal znajduje się na 2 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z funkcją usługową w parterze, usytuowany jest od frontowej części budynku z widokiem na rynek. Sposób zagospodarowania nieruchomości jest zgodny z charakterem użytkowania. Lokal składa się z pomieszczenia pomocniczego
i pomieszczenia technicznego. Ze względu na brak możliwości podłączenia do węzła sanitarnego, przedmiotowa nieruchomość pełni funkcję lokalu niemieszkalnego. Księga wieczysta dla przedmiotowego lokalu zostanie założona po dokonaniu sprzedaży.
2.   Warunki sprzedaży:
    - Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy.
3.  Drugi przetarg odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, pok. nr 24, sala sesyjna (II piętro). 
Pierwszy przetarg odbył się 21 września 2021 r.  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
4.   Warunki przetargu:
    - W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu /3 000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg ul. Plac 20 Października 11/1” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do 5 listopada 2021 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu);
    - Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób (pełnomocnictwo) – również w przypadku reprezentowania jednego z małżonków;
    - Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
    - Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej
w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
    - Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
    - Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
    - Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
5.   Nieruchomość będzie można oglądać w terminie od 25.10. do 05.11.2021 r. po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu w Śremskim TBS Sp. z o.o. wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, pod nr tel. 61 28 30 020 wew. 205 (w godzinach pracy ŚTBS, tj. w dni powszednie od 7:30 do 15:30).
6.   Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej (www.otoprzetargi.pl).
Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 61 28 47 134.

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie,
Pl. 20 Października 1,
63-100 Śrem

umiejski@srem.pl
 
Informacje nt. nieruchomości
Zespół  Obsługi Inwestorów
tel. +48 61 28 47 134
e-mail: marcin.sawicki@urzad.srem.pl

 
 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij X